Gebruiksvoorwaarden van de website


1. Deze website en de volledige inhoud ervan, daarbij inbegrepen: teksten, vaste en bewegende beelden, database, programma's, cgi, enz., hierna website genoemd, is beschermd door auteursrecht.

2. Corsica Ferries staat u slechts de digitale reproductie toe op uw computer om de door uw browser geraadpleegde pagina's weer te geven. Het afdrukken op papier is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik in de betekenis van artikel L. 122-5 2° van de "Code de la Propriété Intellectuelle". Het is toegestaan een hyperlink te leggen naar de thuispagina van de website http://www.corsicaferries.com zonder framing. Het linken naar andere pagina's is verboden.

3. Verspreiding of commercialisering van de volledige of gedeeltelijke inhoud van de website, in welke vorm dan ook, is streng verboden

4. Voor elk ander gebruik, niet uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, is voorafgaand de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist van Corsica Ferries. Behalve voor het hierboven uitdrukkelijk toegestane gebruik, is het niet toegestaan merken en logo's van de website te reproduceren, dieplinks te leggen naar andere elementen van de website dan de thuispagina, de door de website gebruikte database volledig of gedeeltelijk te gebruiken of kopiëren, door de website gebruikte programma's te gebruiken, enz.

5. Corsica Ferries stelt alles in het werk om de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze website te waarborgen. Corsica Ferries garandeert u de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van alle aanbiedingen vermeld op deze website.

6. Alvorens deze op te nemen op de website, controleert Corsica Ferries de kwaliteit en de oprechtheid van de aanbiedingen. Corsica Ferries verbindt zich ertoe u de meest aantrekkelijke prijzen te bieden.

7. Corsica Ferries kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die zich voordoen tijdens het raadplegen van de website of voor het slecht functioneren van de website, of meer algemeen, voor storingen op het Internet die van invloed zijn op het gebruik van de website.

8. Het raadplegen van de website veronderstelt de kennisneming en de aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het Internet, in het bijzonder voor wat betreft de tijd die nodig is om de online aanbiedingen te kunnen raadplegen, de afwezigheid van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en het risico van besmetting door virussen die in omloop zijn op het Internet. Corsica Ferries verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om eventuele storingen inherent aan het Internet te doen beëindigen.

9. Dit is een Franse website. Om internationale toegang tot deze website te vergemakkelijken is deze beschikbaar in verschillende talen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies is de Franse versie rechtsgeldig.

10. Deze website is gemaakt in Frankrijk. Met het gebruik van deze website accepteert u de voorgaande gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de mogelijkheid voor Corsica Ferries om verhaal te halen voor contractuele of strafbare feiten. Geschillen over de interpretatie of uitvoering van een contractuele verbintenis voorzien op deze website vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken met toepassing van de Franse wet.© Copyright 2014 CorsicaFerries Sardinia Ferries, alle rechten voorbehouden